ПОЛИТИКА на „ПРОБИОСЕРТ” ЕООД

Основна цел в дейността на Органа за сертификация на продукти при „ПРОБИОСЕРТ“ ЕООД е да се създаде доверие у всички заинтересовани страни, че контролът и сертификацията на биологични продукти, се извършват по безпристрастен и обективен начин и са съгласно приложимите Стандарти, Регламенти и Нормативни актове относно биологичното производство, приети в Европейския съюз и в Република България.

За качественото провеждане на контрола и сертификацията в сферата на биологичното производство, ОСП при „Пробиосерт“ ЕООД е разработил, внедрил, поддържа и постоянно подобрява Система за управление (СУ). Поддържаната система за управление, способства  процесите по инспекция, контрол и сертификация да се извършват при спазване на следните принципи:

 • Безпристрастност;
 • Независимост;
 • Неутралност;
 • Лоялност;
 • Равнопоставеност при недискриминационни условия на всички заявители за сертификация;
 • Опазване на професионална тайна на всички служители в Органа за сертификация на продукти.

Политика на „ПРОБИОСЕРТ” ЕООД е постигане и запазване на високи резултати в дейността, които да получат своя количествен и качествен израз и да бъдат стимул за усъвършенстване на персонала в дългосрочен план.

Ръководството на дружеството лично се ангажира да изгради, поддържа и развива стабилна организация, която да е силен, стабилен и безпристрастен орган по сертификация на продукти произведени в условията на биологично производство/преработка.

Висшето ръководство си дава сметка, че поведението и личният пример на всеки от нас е от особено значение, както за мотивацията на нашите служители, така и за отношението на нашите клиенти към нас.

Крайната цел е да се издигане имиджа на организацията и тя да се превърне във водещ орган на пазара на сертификацията на продукти от биологичен произход.

Убедени сме, че имаме силите, възможностите, знанията и уменията за да постигнем тези цели, като полагаме усилия за:

 • Прилагане, поддържане, актуализиране и постоянно подобряване на системата за управление;
 • Внимателно преглеждане и оценка на изискванията на нашите клиенти, с цел постоянно повишаване на удовлетвореността им;
 • Отчитане и изпълнение на изискванията на заинтересованите страни;
 • Подобряване работата на органа за сертификация на продукти, мотивацията на персонала и удовлетвореността му;
 • Прилагане принципите на безпристрастност и обективност на всички нива;
 • Повишаване на клиентската култура по отношение запазване на качеството и безопасността на сертифицираните продукти произведени в условията на биологично производство;
 • Разширяване на обхвата на предлаганите от нас сертификационни и контролни услуги;
 • Постигане на положителни финансови резултати чрез увеличаване обема на спечелените нови клиенти и на предоставяните услуги;
 • Поддържане на цени на услугите, съобразени с националния пазар, за възможно по-добра конкурентноспособност в своята бизнес среда;
 • Приобщаване на служители и сътрудницете на Органа за контрол и сертификация към целите за развитие и прилагане на приетата Политика по управление.

Поставяйки си високи цели, Ръководството на „Пробиосерт” ЕООД се обръща към своите сътрудници и ги призовава за пълна ангажираност в изпълнението на своите задачи за да се постигане максимална удовлетвореност на всички заинтересовани страни.

04.03.2022 г.                                               УПРАВИТЕЛ НА „ПРОБИОСЕРТ“ ЕООД             

МИГЛЕНА САВОВА