ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

За да се гарнатира независимост, безпристрастност и обективност при изпълнение на инспекция, контрол и сертификация на биологично производство на Органа за сертификация на продукти при „Пробиосерт“ ЕООД,

ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО ДЕКЛАРИРА:

Своята ненамеса в организирането, контрола, провеждането и взимането на решение относно предоставяне, последваща инспекцията и поддържане, разширяване, прекратяване, отнемане или ограничаване обхвата на сертификацията, като заявява, че органът за сертификация на продукти е самостоятелно обособена структура на основното дружество, което поддържа разписани и въведени процедури, в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17065.

Своята отговорност, че няма да извършва дейности, които биха застрашили увереността на клиентите в безпристрастността и обективността на органа, както и запазване на  недискриминационни условия при изпълнението на неговите функции.

Своята ангажираност, че няма да допусне персоналът да бъде подлаган на търговски, финансови или други въздействия, които да повлияят на обективността му при осъществяване на контрол и сертификация на продукти от биологичен произход.

За да гарнтира независимост и безпристрастност, Висшето ръководство на  „Пробиосерт” ЕООД, идентифицира рисковете и гарантира провеждането на политика за запазване на безпристрастността по отношение на служителите в дружеството, които участват в дейностите по сертификация.

Екипът на органа по сертификация е анализирал и документирал потенциален конфликт на интереси, който би произтекъл от предстояща сертификация, включително и всички конфликти, произтичащи от неговите взаимовръзки. Създаден е и действа комитет за запазване на безпристрастността към Управителя.

Управителят на „Пробиосерт” ЕООД, респективно дружеството, като юридическа единица, заявява, че:

  • не е производител, преработвател и/или дистрибутор на биопродукти и храни, произведени и влизащи в обхвата на съответни схеми за контрол и сертификация .
  • не предлага и не осигурява консултации или инспекции/проверки на системите за управление на своите клиенти.
  • гарантира, че в процеса на контрол и инспекция и при вземане на решение за сертификация, служителите в ОСП при „Пробиосерт” ЕООД, няма да бъдат подлагани на влияние от негова страна по отношение юридическата идентификация, финансовата стабилност на клиента и свързаността му с други юридически лица.

Декларирам своята лична ангажираност и участие в изпълнението на обявената и провеждана от дружеството Политика за гарантиране на независимостта, безпристрастността и недискриминационни условия на организацията.

Ръководството на органа, предприема адекватни мерки, когато неговата безпристрастност е застрашена от действията на други лица, органи или организации.

Гр. Пловдив                                                                                       Управител