Как да кандидатствате за сертификация от ОСП при „Пробиосирт“ ЕООД?

ЗАПИТВАНЕ

 • Всеки оператор или група оператори (производител/търговец), при желание, може да се свърже с Органа за сертификация на продукти по телефон, е-mail или чрез контактната форма на сайта на дружеството и да направи запитване и да изяви желание за сертификация (моб. тел: + 359 889 55 31 31, office@probiocert.com, www.probiocert.com, свържете се с нас – препратка към контактна форма).

ДОКУМЕНТИ

 • При интерес от Ваша страна, документите приложими за сертификация, може да Ви бъдат изпратени от офиса на дружеството или да изтеглите от секция „ДОКУМЕНТИ“ съгласно приложимете схема за сертификация.
 • Като заинтересован оператор/група оператори може да се запознаете с документите приложими за сертификация на съответната дейност, за която кандидатства, приложени в раздел „ДОКУМЕНТИ“ на сайта (препратка към документите добавени в PDF).
 • Запознайте се внимателно с Процедура „Првила за сертификация на биологични продукти“ (препратка към процедурата в раздел ДОКУМЕНТИ“ – Допълнителен файл в PDF) и прочетете внимателно документите приложими за сертификация.
 • При въпроси от Ваша страна, относно процеса по контрол и сертификация, може да се свържете със сътредниците в офиса на „Пробиосерт“ ЕООД – препратка към: моб. тел: + 359 889 55 31 31, office@probiocert.com.

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Попълнете Заявление за включване в система на контрол за биологично производство и сертификация на биологични продукти – Заявление за сертификация – производител“ или „Заявление за сертификация – преработка, търговия, транспорт“ (препратка към WORD), съобразно Вашата дейност. Попълненото Заявление подайте към „Пробиосерт“ ЕООД на електронна поща или чрез контактната форма на сайта.
 • Заявлението се преглежда и проверява за пълнота и коректност от специалистите в офиса съгласно приложимата схема за сертификация на Биологично производство.
 • При пълнота и коректност на подадените документи, ОСП при „Пробиосерт“ ЕООД изготвя и Ви представя Ценова оферта и Договор за контрол и сертификация на биологични продукти.
 • При одобрение от Ваша страна на Ценова оферта и съгласие с условията на Договор за контрол и сертификация на биологични продукти, Вие трябва да ги подпишете и да ги изпратите обратно в „Пробиосерт“ ЕООД, след което да изпълните плащанията, съгласно финансовите условия на договора.

КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Физическа проверка (инспекция) – Ще бъдете уведомени писмено, по електронен път за насрочената дата и избрания инспектор/екип инспектори за извършване на физическа проверка. Същите трябва да бъдат съгласувани от Вас по кореспондентски път, до пет дни преди извършване на физическата проверка.
 • Ако не сте съгласен с предложения екип инспектори, съществува потенциален риск от конфликт на интереси, имате право да възразите аргументирано, срещу това предложение, еднократно. ОСП ще предложи нов инспектор/екип инспектори.
 • Инспекторът/екипът от инспектори посещават на място  стопанството/производствения цех и проверяват и оценяват цялата дейност. Представител/и на клиента придружават инспектиращите през цялото време, отговарят на задавинте въпроси и представят изискваната документирана информация. Инспекцията приключва с доклад, който се подписва от двете страни и копие от него се оставя на клиента, след приключване на инспекцията.
 • Процесът по оценка на получените резултати от проверката, управление на последващи действия и вземане на окончателно решение относно сертификация, се извършва съгласно документираните процедури на дружеството, съобразно приложимите схеми за сертификация на биологични продукти/производство.
 • Процедурата по сертификация приключва с издаване на Сертификат по смисъла на чл. 35, параграф 1 от Регламент 2018/848, след успешно извършени контрол и инспекция на съответния оператор/подизпълнител или групата оператори/подизпълнители и след постигнати положителни резултата, съгласно изискванията на приложимите регламенти.
 • Сертификатът е придружен със Сертификационно писмо, в което са описани: клиентът на сертификация, клиентски номер, схема на сертификация, обектът/продуктът на сертификация и периодъд на валидност.