Органът за сертификация на продукти при „Пробиосерт“ ЕООД извършва сертификация на биологични продукти по следните сертификационни схеми:

  1. Сертификационна схема вид А (Фермер) – Схема 7.1 „Ферма – Производители“;
  • Земеделско производство – биологично растениевъдство – непреработени растения и растителни продукти;
  • Земеделско производство – биологично животновъдство – домашни животни и непреработени животновъдни продукти;
  1. Сертификационна схема вид B (Преработвател) – Схема 7.1 – „Преработватели“;
  • Обработка, Временно съхранение, Реализиране на пазара – преработени селскостопански продукти; фуражи; пчеларство;
  1. Сертификационна схема вид С (Търговец) – Схема 7.1 „Ферма – Търговци“;
  • Купуване, Съхранение, Пускане на пазара, Дистрибуция, Внос, Износ.