ОРГАН ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

ПРОБИОСЕРТ е дружество, създадено през 2021 г. В структурата си включва Органа за сертификация на продукти (ОСП), с основна дейност контрол и сертификация на храни и продукти от земеделски произход. Дейността на органа се финасира изцяло от основното дружество „Пробиосерт“ ЕООД.

ОСП при „Пробиосерт“ ЕООД е отговорен за запазване на безпристрастност в своята дейност по сертификация и не позволява търговски, финансови или други въздействия да влияят и да компрометират неговата обективност при инспекцията (контрола) на продукта.

Независимостта на органа и неговата безпристрастностт са декларирани от висшето ръководство, в политаката на дружеството и се подкрепят и прилагат от целия екип при извършване на контрол, инспекции и сертификация на биологично производство.

Като допълнителен механизъм за запазване на безпристрастността, към Ръководител ОСП е създаден „Комитет по безпристрастност“, в който има балансирано представителство на значими заинтересовани страни, така че да не се получава превес на нито една от тях.

Органът извършва контрол и сертификация на земеделска продукция, добита чрез биологично земеделие/фермерство, в т.ч. непреработена продукция от растениевъдство, животновъдство и преработена такава, търговия и разпространение на земеделски продукти, произведени по биологичен начин, съгласно изискванията на:

  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.
  • Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейският съюз
  • Наредба 5/2018 на МЗХГ за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

Органът за контрол и сертификация при „Пробиосерт“ ЕООД предлага услуги за контрол и сертификация на биологични продукти за всички оператори/подизпълнители или групи оператори/подизпълнители, които желаят да сертифицират своя продукт/производство и чиято дейност попада в обхвата му на акредитация.

ОСП при „Пробиосерт“ ЕООД предлага контрол и сертификация, при доказано съответствие, на:

  • Производители, преработватели, търговци (оператори/група оператори) на продукти от биологично производство.

В процеса по контрол и сертификация на: продукти, производство или търговия с продукти получени от биологично производство, органът разглежда и оценява резултати от извършен контрол, при конкретния оператор/група оператори, както и резултати от изпитвания/изследвания на продукти извършени в хода на съответната проверка, от акредитирани лаборатории, с които ОСП има договорни отношения като външен подизпълнител.

Като резултат от успешно преминати контрол, инспекция и добити положителни резултати от направените контролни изпитвания, процесът по сертификация приключва с издаване на сертификат в писмена форма, съгласно релевантият Регламент. Сертификатът е обективно доказателство удостоверяващо, че операторът/групата оператори е изпълнил изискванията на стандартите за производство, преработка и търговия упоменати в съответните регламенти, изпълнил е националните изисквания приложени в българското законодателство и поддържа постоянство в качеството на продуктите/категории продукти/услугите, които произвежда/предлага.

Съгласно условията на акредитация и приложената схема за котрол и сертификация на оператор/група оператори, ОСП при „Проибиосерт“ ЕООД осъществява надзор за поддържане на сертификацията при клиента, като провежда минимум веднъж годишно, за период от три години, инспекция (проверка) при всеки един от клиентите на дружеството, включени в системата за контрал.

Честотата и вида на контролните инспекции, при клиентите, се определят съгласно процедурата за анализа на риска приложена в дружеството.

Със Заповед № А … от …………г. на Изпълнителния Директор на ИА “Българска служба за акредитация” Органът по сертификация на продукти при „ПРОБИОСЕРТ“ ЕООД е акредитиран съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012, като орган за сертификация на продукти (ОСП) за което е издаден Сертификат за акредитация БСА рег. № … ОСП/…………г., валиден до …………г.

Органът за сертификация на продукти при „ПРОБИОСЕРТ“ ЕООД има издадено  Разрешение № BG-BIO-… от …………г. от Министъра на земеделието, храните и горите да извършва контрол и сертификация на продукти произведени по биологичен метод съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2018/848.